Portfolio

Region of Waterloo

67.5kW – Kitchener, Ontario. Part of an 800kW portfolio.

RoW 002